Pokyny pre autorov

Vedecký časopis Podniková revue vychádza 2x ročne. Rukopisy prijíma redakcia Podnikovej revue priebežne.

Články uverejňujeme v slovenskom, českom, anglickom alebo ruskom jazyku; majú mať vedecký charakter zodpovedajúci zameraniu časopisu, ich názov má byť stručný a výstižný.

Rozsah príspevku je 10 - 15 strán, informácie a recenzie 2 - 3 strany.

Príspevky nie sú honorované.

Príspevky sa predkladajú v dvoch exemplároch a e-mailom v textovom editore MS-Word:

vzhľad stránky 16,2 x 22,9 cm, okraje 1,5 cm, riadkovanie 1, písmo Times New Roman - 11 bodov, názov článku - tučné písmo, 13 bodov, pod názvom uveďte plné meno bez titulov.

Citácie a bibliografické odkazy musia byť v súlade s normou ISO 690 a medzinárodnými štandardmi.

K príspevku je potrebné priložiť názov príspevku, kľúčové slová (max. 5) a summary (max. 80 slov) v anglickom jazyku, úplnú kontaktnú adresu autora, základné údaje o jeho pracovnom zameraní a pracovisku, vrátane čísla telefónu a e-mailu.

Šablóna na písanie príspevkov (.zip)

 


Previous page: Redakčná rada
Next page: Archív