Úvod

Recenzovaný vedecký časopis Podniková revue je zameraný na rozvíjanie ekonomickej teórie, manažmentu, marketingu, financií a ich aplikácií v podnikovej praxi. Obsahuje vedecké články a recenzie. 

Recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR pod registračným číslom EV 3265/09.

Vychádza dvakrát ročne.

Tlač:
Vydavateľstvo EKONÓM, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

ISSN 1335-9746Nasledujúca stránka: Redakčná rada